Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86. punktam, pēc Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu publiskās apspriešanas beigām, Saulkrastu novada dome organizē sanāksmi, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksme notiks ceturtdien, 20.aprīlī, plkst.16.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.