Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru un ūdensvada dezinfekciju ar hloru.

Kārtējā ūdensvada un rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 29.07.2020. un ilgs līdz 07.08.2020. Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļaujamo normu un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.