Saulkrastu novada dome aicina pieteikties zemes nomas tiesību mutiskai izsolei ar augšupejošu soli.

Iznomājamo nekustamo īpašumu daļu atrašanās vieta, kadastra numurs, platība un izsoles sākuma maksa gadā:

Nr.

Atrašanās vieta saskaņā ar plānu

Kadastra numurs

Platība (kvadrātmetri)

Izsoles sākuma cena maksas noteikšanai gadā (euro)

1.

Bīriņu ielas galā

8013 002 0246

50 kv.m.

150,00 euro

2.

Vidrižu ielas galā

8013 002 0246

50 kv.m.

120,00 euro

3.

Pie peldvietas Koklītes

8033 001 1148

50 kv.m.

120,00 euro

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu ir Dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta teritorija.

Iznomājamām nekustamo īpašumu daļām noteikti šādi iznomāšanas mērķi:

Nr.

Atrašanās vieta saskaņā ar plānu

Iznomāšanas mērķis

1.

Bīriņu ielas galā

Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transportlīdzekļa izmantošana.

2.

Vidrižu ielas galā

Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Nav atļauta ēku būvniecība.

3.

Pie peldvietas Koklītes

Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Nav atļauta ēku būvniecība.

Pieteikšanās nomas tiesību izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 14.jūnijā plkst. 9.45.

Izsoles norises datums –2019.gada 14.jūnijā plkst.10.00Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.