2019. gada jūnija beigās AS „Skulte LNG Terminal” rīkoja „Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības” paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu iesaistītajās pašvaldībās, tai skaitā Saulkrastos.

Apspriešanas sanāksmē piedalījās arī Saulkrastu novada domes pārstāvji, gūstot informāciju par iedzīvotājus satraucošajiem jautājumiem.

Atbilstoši pieejamajai informācijai projektā tiek plānota sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5kilometru attālumā no krasta.

Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases garumu apmēram 39,5kilometri no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Aptuvenais zemūdens cauruļvada garums līdz krasta zonai– 5,5kilometri, zem kāpu zonas– 0,5kilometri un sauszemes pazemes cauruļvada garums– apmēram 33,5kilometri. Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei VIA Baltica tiek piedāvāti 3trases alternatīvi risinājumi, kas izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”. Termināli veidos peldošas regazifikācijas iekārta aptuveni 2,5kilometrus no krasta un tiešs cauruļvada savienojums ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, tādēļ uzglabāšanas rezervuāri projektā nebūs nepieciešami.

Termināli plānots iegremdēt ūdenī 15metru dziļumā; tā garums būs apmēram 285metri, platums– 30metri, augstums virs ūdens– aptuveni 25metri.

Termināļa būvniecība, no vienas puses, var pavērt jaunu, būtisku lapu ostas un pilsētas attīstībā, no otras puses– iespējams, var būt risks videi un traucēt iecerei Saulkrastus veidot par kūrortpilsētu.

Lai iegūtu precīzu informāciju par projekta gaitu, kalendāro grafiku, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un lēmumu pieņemšanu, Saulkrastu novada dome ir pieprasījusi sniegt skaidrojumu AS „Skulte LNG Terminal” un Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB).

Sniedzam saīsinātu VPVB Novērtējuma skaidrojumu, kā notiks plānotās darbības ietekmes uz vidi novērtēšana:

„Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” Novērtējuma procedūras īstenošana nodrošina, ka, pirms tiek dota atļauja veikt darbības, kurām varētu būt būtiska ietekme uz vidi, uz tām attiektos prasība par sagaidāmās ietekmes novērtēšanu un lēmuma par tās pieļaujamību pieņemšanu atklātā procedūrā, kurā piedalās arī sabiedrība.

Sabiedriskās apspriešanas tiek organizētas divos procedūras posmos: pašā sākumā, pirms ietekmju vērtēšana uzsākusies– pašreizējā procedūras stadijā, un stadijā, kad būs apkopoti ietekmju novērtēšanas rezultāti– Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešanā.

Sākotnējās apspriešanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības iesaistīšanu iespējami agrākā Novērtējuma procedūras stadijā– vēl pirms VPVB Novērtējuma programmas sagatavošanas, un pirms uzsākusies ietekmju vērtēšana, lai ieinteresētajai sabiedrības daļai ir pietiekama informācija par plānoto darbību un tā varētu izlemt, vai vēlas iesaistīties vērtēšanā un apspriešanā.

Deleģējums pieņemt lēmumu par paredzēto darbību ir vietējām pašvaldībām, kuru teritorijā paredzētā darbība plānota, un ostas pārvaldei. Tomēr, ja tiks secināts, ka saskaņā ar Novērtējuma rezultātiem ietekme uz vidi vai cilvēku veselību var skart teritoriju, kas ir lielāka par to pašvaldības teritoriju, kurā darbība plānota, arī citām ietekmētajām pašvaldībām ir tiesības iesaistīties akceptēšanas procedūrā un rosināt gala lēmumu pieņemt Ministru kabinetam.”

Dome rūpīgi sekos projekta attīstības gaitai, tā ieguvumiem un riskiem, par ko nekavējoties informēsim sabiedrību.