2020. gada 17. augustā tika sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde, kurā pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20. panta otro daļu, 21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. panta ceturto daļu, kā arī, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, Saulkrastu novada dome, sasauktajā ārkārtas sēdē atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm „PAR”- 8, „PRET”- 6, lēmuma pieņemšanā nepiedalās- 1, nolēma par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieci iecelt Oksanu Vanagu.

Oksana Vanaga ir Saulkrastu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 38. pantam un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām nepastāv ierobežojumi savienot domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Saulkrastu vidusskolas direktora vietnieka izglītības jautājumos amatu.

O.Vanaga Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā ir ieguvusi bakalaura grādu matemātikas, rasēšanas, informātikas skolotāja kvalifikācijā, un Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā, kā arī Latvijas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā.

Ievērojot apstākli, ka, saskaņā ar likumu, vietniekam obligāti ir jābūt, par domes priekšsēdētāja vietnieci tika iecelta Oksana Vanaga, taču O.Vanaga par šo darbu algu nesaņems, jo domes priekšsēdētāju aizvietos tikai brīžos, kad priekšsēdētājs būs atvaļinājumā vai citā prombūtnē.

Ietaupītie līdzekļi tiks novirzīti lietderīgi – pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai.

Vēlam veiksmi turpmākajā darbībā!