Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumu, Saulkrastu novada pašvaldība iznomā uz 5 (pieciem) gadiem zemes īpašuma bez apbūves tiesībām Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 002 0377, platība 0,1262 ha, daļu ar mērķi – vasaras kafejnīcas ierīkošana, teritorijas labiekārtošana un uzturēšana. Iznomājamā platība precizējama, izskatot pretendentu iesniegtās skices.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 12.aprīlis (ieskaitot).

Pieteikumu uz zemes nomu iesniegt Saulkrastu novada domē 201.kabinetā.

Informācija pa tālruni 67142518.

 

Neapbūvēta zemesgabala Saulkrastos, Raiņa iela 16

Nomas noteikumi un iesniedzamie dokumenti.

Saulkrastu novada pašvaldība iznomā neapbūvēta zemesgabala daļu Saulkrastu peldvietas „Centrs” zonā, Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80130020377, platība 0,1262 ha (turpmāk – zemesgabals).

 

Mērķis – vasaras kafejnīcas ierīkošana, teritorijas labiekārtošana un uzturēšana, peldvietas serviss. Iznomājamā platība tiks precizēta, izskatot iesniegtās skices un noslēdzot zemes nomas līgumu.

 

Konkursam var pieteikties ikviena juridiska vai fiziska persona, ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību, vai to apvienība, ja tā:

• netiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu, attiecībā uz to nav uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

• ir samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un noteiktajos termiņos;

• pret to nav piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

 

Prasības:

1. Zemesgabala nomas tiesības tiek piešķirtas uz 5 (pieciem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

2. Uz zemes gabala atļauts izvietot vieglas konstrukcijas (bez pamatiem) vaļēju un/vai slēgtu koka konstrukciju terasi/es, kas pielāgojama kā vasaras kafejnīca.

3. Vasaras kafejnīcai jāpapildina Saulkrastos sniegtās iespējas vasaras sezonā, piedāvājot saistošu un atšķirīgu pakalpojumu peldvietas „Centrs” apmeklētājiem.

4. Kafejnīca (terases), veidojamas no koka konstrukcijām virs esošā apauguma, saglabājot zemsedzi, iekļaujoties apkārtējā vidē un neizmainot esošo reljefu.

5. Nomniekam jānodrošina iedzīvotāju brīva pārvietošanās cauri zemesgabalam uz pludmali, atjaunojot un pagarinot pludmales virzienā zemesgabalā esošo laipu un atpūtas solu. Esošā velosipēdu novietne un peldvietas informatīvais stends saglabājami.

6. Erozijas procesu mazināšanai, jānostiprina gar pludmali esošā zemesgabala daļa, gājēju plūsma jāorganizē pa speciāli šim nolūkam veidotiem koka konstrukciju celiņiem.

7. Zemesgabals nav nožogojams.

8. Objektā aizliegta konteineru, treileru un citu līdzīgu elementu izmantošana.

9. Jānodrošina nomātā zemesgabala un apkārtējās teritorijas 20 metru rādiusā ap zemesgabalu tīrība un sakoptība.

10. Jāizvieto apmeklētājiem pieejamas atkritumu urnas ar kopējo tilpumu ne mazāku, kā 240 litri, noslēdzot līgumu par atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

11. Jāizvieto tualete kafejnīcas apmeklētājiem, nodrošinot tās patstāvīgu tīrību.

12. Nomnieks papildus nomas maksai maksā Nekustamā īpašuma nodokli.

13. Izvēlētais pretendents par saviem līdzekļiem veic plānotās darbības saskaņošanu (nepieciešamības gadījumā tehnisko noteikumu saņemšanu, biotopu izpēti un sākotnējās ietekmes uz vidi izvērtēšanu) ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldi un Saulkrastu novada Būvvaldi. Ja minētie saskaņojumi netiek saņemti, līgums tiek izbeigts.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikums (aizpildīta pieteikuma veidlapa);

2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3. Iepriekšējās pieredzes apraksts;

4. Piedāvājuma un sniegto pakalpojumu apraksts;

5. Plānotā teritorijas labiekārtojuma un eroziju mazinošās darbības apraksts, teritorijas apsaimniekošana ziemas sezonā, iespējamā apgaismojuma risinājums;

6. Objekta paskaidrojuma raksts – konstruktīvo risinājumu un objekta izveidē pielietojamo materiālu apraksts, informācija par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas uzturēšanu atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām (jābūt norādītam ūdens un kanalizācijas izmantošanas un pievades risinājumam, tualetes un atkritumu konteineru novietošanas vietai) un iespējamo elektroenerģijas avotu;

7. Grafiskā daļa – novietnes plāns, raksturojošās skices ar izmēriem, labiekārtojuma un dizaina vizualizācijas, t.sk. plānotā objekta (teritorijas) izskats ziemas sezonā;

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienā eksemplārā slēgtā aploksnē, nodrošinot dokumentu juridisko spēku, latviešu valodā, tajā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 12. aprīlis 16.00. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam “Par tiesībām iekārtot vasaras kafejnīcu Raiņa ielā 16, Saulkrastos”, pretendenta nosaukumam, juridiskajai adresei un kontaktpersonas tālruņa numuram.

 

Pieteikumam un tam pievienotajiem dokumentiem ir jābūt secīgi sanumurētām lapām, caurauklotiem, pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem ir jābūt pielīmētiem, uz uzlīmes jābūt norādei par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, Pieteikuma sagatavošanas datumam, dokumenta autora nosaukumam, dokumenta izstrādāšanas vietai un pilnvarotās personas parakstam. Uz dokumentu atvasinājumiem jābūt apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību.

 

Ja pretendents iesniedzis visus prasītos dokumentus un piedāvājumi ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem, pašvaldība slēdz līgumu ar to pretendentu, kas norādījis augstāko nomas maksu gadā.

 

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Zemesgabala nomai Saulkrastos, Raiņa iela 16 vasaras kafejnīcas ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai.

Ziņas par pretendentu

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

E-pasts

Tālr. Nr.

Persona, kas pilnvarota pārstāvēt komersantu, norādot arī amata nosaukumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ja projekta iesniegumu paraksta juridiskas personas pilnvarotā persona, kopā ar pieteikumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt pieteikumu

Bankas rekvizīti

Finanšu piedāvājums

Nomas maksas piedāvājums par 1 gadu EUR

(norādīt pretendenta piedāvāto nomas maksu gadā) EUR ____________________

Summa vārdiem: _____________________

Apliecinām, ka pašvaldības prasības un to izpildes apstākļi ir skaidri, saprotami un minētos risinājumus var realizēt, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt nomas nosacījumu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un pašvaldības prasībām.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu un tajā ietverto informāciju. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2016. gada ____. ___________________

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: