Saulkrastu novada dome 2020. gada 30. septembra sēdē ar lēmumu Nr.1930 “Par detālplānojuma teritorijai no Pēterupes “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei projekta apstiprināšanu un ieceres veidot mežaparku akceptēšanu” apstiprināja detālplānojuma projektu un akceptēja ieceri šajā teritorijā veidot mežaparku.

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv ŠEIT un Saulkrastu novada būvvaldē, 101.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.