Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018. gada 30.maija lēmumu Nr. 579 (sēdes protokols Nr.7/2018§14) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Dainuvītes”, kadastra Nr. 80330010783, Zvejniekciemā.  Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu, teritorijai, kurā tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta “Savrupmāju apbūves teritorija”  (DzS2).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā no 2018. gada 18.jūnija līdz 23.jūlijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519).

Detālplānojuma robežas