Saulkrastu novada dome 28.09.2016. pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 801300230366, projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (sēdes protokols Nr.12/2016§4).

 

Detālplānojuma projekts un apbūves priekšlikums no 2016.gada 17.oktobra līdz 2016.gada 10.novembrim būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un informācija pieejama skat.zemāk.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, 101.kabinets,Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 10.11.2016.

 

Sanāksme, kurā tiks izvērtēti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks pirmdien 14.11.2016. plkst. 17.30 Saulkrastu novada būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Pašreizēja izmantošana

 

Plānotā_izmantošana

 

Apbūves_noteikumi

 

Planotā_atļautā_izmantošana

 

Būves_1.stāvs

 

Būves_2.stāvs

 

Būve_