Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018. gada 31. janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 1/2018 §400) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam „Vecpāvuļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 001 0732. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu teritorijai, kurā tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 2018. gada 16. martam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).