Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – Dabas parku "Piejūra" aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 

Paredzētās darbības nosaukums: SIA „Lilastes kāpas” ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūve nekustamajos īpašumos „Emīlijas” un „Amandas”, Lilastē, Saulkrastu novadā.

 

Paredzētās darbības vieta: nekustamajos īpašumos „Emīlijas” (kadastra numurs 8033 004 0517) un „Amandas” (kadastra numurs 8033 004 0518), Lilastē, Saulkrastu novadā.

 

Ierosinātājs: SIA „Lilastes kāpas” (Reģ. Nr. 40003715150, adrese: Mazā Skolas iela 2-1, Rīga, LV-1050; tālr. 67358095. elektroniskā e-pasta adrese: [email protected] ).

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

 

Informācija par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 8-n par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 9. decembrī, novērtējuma programma izsniegta 2014. gada 16. oktobrī. Ziņojums „SIA „Lilastes kāpas” ēku/būvju un inženierkomunikāciju izbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra” novērtējums” sagatavots 2015. gada maijā. No 2015. gada 29. maija līdz 2015. gada 29. jūnijam notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2015. gada 16. jūnijā plkst. 17:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2015. gada 7. septembrī.

 

Aktuālā novērtējuma ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2016. gada 12. septembrī.

 

Aktuālā ziņojuma versija pieejama: www.environment.lv