Saskaņā ar 29.01.2020. lēmumu “Par 2020.gada 14.februāra izsoles atcelšanu”

Saulkrastu novada dome paziņo, ka mutiskā izsole par Saulkrastu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Astotā iela 24, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra numurs 80330031613, kas bija paredzēta 2020.gada 14.februārī, tiek atcelta.”