Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumu Nr. 878 (sēdes protokols Nr. 22/2018§11), ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabaliem Kaijas ielā 4A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130031423, un Kaijas ielā 4, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130031409.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis– mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu „Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija” (DzM1) uz „Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija” (DzM2), precizējot apbūves parametrus.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā no 2018.gada 17.decembra līdz 2019.gada 10.februārim. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja– Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālrunis 67142519).