Saulkrastu novada dome 2017.gada 31.maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.7/2017 § 16 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam grozījumu apstiprināšanu” un izdeva saistošos noteikumus Nr. SN 11/2017 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.”

Informējam, ka, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 25.panta ceturto daļu, 27.panta trešo daļu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 6.septembra vēstuli Nr.15-2/6859, Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumi īstenojami, sākot ar 2017.gada 7.septembri.

Ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam ar grozījumiem var iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8371; Saulkrastu pašvaldības mājaslapā https://saulkrasti.lv/attistiba/novada-planosana/speka-esosais-teritorijas-planojums/, un Saulkrastu novada domē, Būvvaldē, 101.kabinets, Raiņa iela 8, Saulkrasti, domes darba laikā.