Saulkrastu novada dome 2017.gada 31.maija sēdē pieņēma lēmumu “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7/2017§16 ) un izdeva saistošos noteikumus Nr. SN 11/2017. “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ar teritorijas plānojuma grozījumiem var iepazīties Saulkrastu novada mājaslapā www.saulkrasti.lv sadaļā https://saulkrasti.lv/attistiba/novada-planosana/speka-esosais-teritorijas-planojums/ un interneta portālā www.geolatvija.lv sadaļā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8371

Informējam, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešo daļu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumi būs piemērojami pēc tam, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, izvērtējusi plānošanas dokumentu, noteiks dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu Nr. SN 11/2017. īstenošanu.