Saulkrastu sociālais dienests informē, ka saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 1/2018 aizbildnim un audžuģimenei, kuras ieceltas ar Saulkrastu novada bāriņtiesas lēmumu, ir iespēja vērsties Saulkrastu sociālajā dienestā ar iesniegumu ikmēneša pabalsta saņemšanai bērna uzturēšanai.

Ikmēneša pabalsts aizbildnim par viena bērna uzturēšanu ir 15% apmērā no minimālās darba algas valstī. Pabalsta apmērs 2018. gadā ir 64,50 eiro mēnesī. Noteikto pabalstu izmaksā aizbildnim papildus valsts noteiktajam pabalstam par bērna uzturēšanu.

Pabalsts audžuģimenēm viena bērna uzturam mēnesī – 75% apmērā no minimālās darba algas valstī. Pabalsta apmērs 2018. gadā ir 322,50 eiro mēnesī. Vienlaikus audžuģimenēm tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei, vienam bērnam 145,00 eiro apmērā.