Saulkrastu novada dome ir pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”. Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, jaunajos noteikumos ir veiktas šādas izmaiņas:

  • personām ar 1. grupas invaliditāti, kā arī personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām, pilngadību sasnieguši bērni – 1. un 2. grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kurām šo statusu ir piešķīrusi Saulkrastu novada pašvaldība, ir tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu apmērā. Iepriekš atvieglojums bija 50 procentu apmērā;
  • personām ar 2. grupas invaliditāti ir tiesības saņemt atvieglojumus 70 procentu apmērā. Iepriekš atvieglojums bija 25 procentu apmērā.

Kā arī veikti vairāki papildinājumi:

  • tiesības saņemt atvieglojumus 70 procentu apmērā par nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām) ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā. Tomēr, ja ēkas daļa tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, atlaide uz šo ēkas daļu nepienākas;
  • gadījumā, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
  • ja ēkas būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nekustamo īpašumu apliks ar 3% likmi.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN 14/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” var iepazīties ŠEIT.