Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (VJMMS) 2016. gada 13. maijā saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu par kārtējās akreditācijas piešķiršanu uz sešiem gadiem. Lēmums pieņemts, iepazīstoties ar skolas pašvērtējuma ziņojumu, Valsts Izglītības informācijas sistēmas datiem (pedagogu nodrošinājums, profesionālā izglītība un izglītības pilnveide u.c.), Valsts Veselības centra atzinumu, telpu nomas līgumiem. Ņemot vērā sarežģītos, lēni risināmos VJMMS telpu jautājumus un skolas darbību piecās dažādās vietās Saulkrastu novadā, akreditācijas piešķiršana uz maksimāli iespējamo laiku - līdz 2022. gada 16. maijam, uzskatāma par vērā ņemamu sasniegumu.

 

Pavisam akreditētas 11 profesionālās ievirzes programmas – klavierspēles, akordeona, flautas, eifonija, saksofona, kokles, ģitāras, vijoles, sitaminstrumentu, kora klases un vizuāli plastiskās mākslas specialitātes. Papildus maija mēnesī tiek gaidīts lēmums par klarnetes spēles akreditācija.

 

VJMMS ir pateicīga pedagogiem un pārējiem darbiniekiem par ieguldīto darbu visai sarežģītajos apstākļos, savukārt audzēkņiem, vecākiem par līdzdalību, lai šo sasniegumu realizētu. Akreditācija nozīmē ne tikai atļauju turpināt kultūrizglītības darbu, atļauju absolventiem izsniegt valsts atzītu skolas beigšanas atestātu par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kā arī valsts garantētu finansējumu pedagogu darba samaksai (minimālās pedagogu darba algas apmērā).

 

Jāpiebilst gan, ka par kultūrizglītības pedagogu darba samaksas jautājumiem, izstrādājot jaunos pedagogu darba samaksas noteikumus, šobrīd vēl nākas cīnīties valsts mērogā. Par to regulāri informē mediji.