Lai iegūtu neatkarīgu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē maija beigās Veselības inspekcija veica dzeramā ūdens pārbaudi Saulkrastu novadā Saulkrastu vidusskolā.

 

Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, tika secināts, ka ūdens paraugs pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tādejādi apliecinot, ka Saulkrastos iedzīvotājiem tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens. Ūdens piegādi un ar to saistītos pakalpojumus Saulkrastu novadā nodrošina SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS). SKS atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes monitoringam pārbaudes veic katru gadu reizi ceturksnī.

 

Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties SKS interneta vietnē www.komunalserviss.lv sadaļā Ūdens apgāde un kanalizācija.