Saulkrastu novada dome aicina darbā vadošo juristu.

 

Galvenie amata pienākumi

  • izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumu projektus, rīkojumu projektus, administratīvos aktus, saistošos noteikumus, iekšējos noteikumus, Iepirkumu komisijas dokumentāciju u.c.);
  • piedalīties domes sēdēs un sniegt priekšlikumus savas kompetences ietvaros
  • izvērtēt un sniegt atzinumus par pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektiem;
  • organizēt pašvaldības publiskos iepirkumus, sagatavot nepieciešamo publisko iepirkumu dokumentāciju;
  • piedalīties un nodrošināt juridisko atbalstu domes Iepirkumu komisijās;
  • konsultēt pašvaldības vadību, deputātus, administrācijas darbiniekus un iestāžu vadītājus juridisku jautājumu risināšanā, izskaidrot tiesību normu jēgu un to piemērošanu;
  • sagatavot prasības pieteikumus, paskaidrojumus tiesu institūcijām un uz pilnvarojuma pamata pārstāvēt pašvaldību tiesā;
  • sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem.

Vairāk info par vakanci ŠEIT.