Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību, kopš 13. marta Saulkrastu novada domes administrācija klientu apkalpošanu nodrošina attālināti, divu nedēļu laikā elektroniski un telefoniski sniedzot konsultācijas un pakalpojumus.

 

Iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju zvanīt uz Klientu apkalpošanas centru, divu nedēļu laikā ir saņemti desmitiem zvanu, iedzīvotāji galvenokārt interesējaspar privātpersonu deklarācijas iesniegšanas kārtību un nekustamā īpaša nodokli. Tālr. 67142530, 67951250


Saulkrastu Sociālais dienests turpina darbu un apkalpo iedzīvotājus neklātienē. Dienests arī informē par pieejamo psihologa atbalstu krīzes situācijā nonākušiem Saulkrastu novada iedzīvotājiem. Psihologa konsultācijas pieejamas katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00, zvanot pa tālruni 25708982.


Būvvalde turpina ik dienu sniegt konsultācijas gan telefoniski, gan pa e-pastu. Ar būvniecību saistītos dokumentus iesniegt elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu bis.gov.lv. Dokumenti tiek saņemti arī papīra formātā gan pa pastu, gan atstāti domes foajē izvietotajā pastkastītē. Tālr. 67142519


Bāriņtiesa turpina nodrošināt saziņu ar iedzīvotājiem un sniedz atbildes attālināti, telefoniski, saņemot informāciju un iesniegumus elektroniski, kā arī rakstveida informāciju, kura ievietota domes kastītē. Telefoniski konsultējam iedzīvotājus bērnu tiesību un personu ar ierobežotu rīcībspēju interesējošos jautājumos.
Nekavējoties pārbaudām informāciju un veicam darbības, ja saņemam ziņas, ka bērns atrodas veselībai un dzīvībai apdraudošā situācijā.
Tālr. 67142509.mob.25708981

Dzimtsarakstu nodaļā divu nedēļu laikā ir notikušas divas laulību ceremonijas.
Attālināti konsultē iedzīvotājus civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos, klātienē nodrošina laulību reģistrāciju pārim divu liecinieku klātbūtnē (bez viesiem). Klātienē reģistrē jaundzimušo un izsniedz dzimšanas apliecību vecākiem. Klātienē reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
Tālr. 67142509,mob.25708981

Atgādinām, ka iedzīvotāju ērtībai domes ēkas foajē ir izvietotas pastkastītes, kur ir iespēja atstāt dokumentus, iesniegumus.