Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Saulkrastu novada pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē, Akācijas ielā 7A, Saulkrastos. Izsole notiks 2020. gada 21. augustā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00

 

Kokmateriālu apjoms krautuvē:

  • Priedes lietkoks 34,66 m3
  • Bērza lietkoks 4,71 m3
  • Priedes malka 0,33 m3
  • Bērza malka 1,75 m3

Kokmateriāli izsolē tiek pārdoti kopā, nedalot tos pa sortimentiem.

Kokmateriālu nosacītā cena 2020.92 euro (divi tūkstoši divdesmiteuro,92 centi). Izsoles sākumcena ir 2020,92 euro (divi tūkstoši divdesmiteuro,92 centi).Norādītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas pieskaita pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nosacītās cenas – 202.09 euro (divi simts divieuro 09 centi) apmērā.

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 21. augustam plkst. 9.45.

Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada domes, reģistrācijas Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS “SEB Banka”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” numurā. un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.”

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt kokmateriālu krautuvi dabā Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņojot apskates laiku pa tālruņa Nr. 67142518.