2019. gads iesākās ar pārmaiņām domes vadībā, kas solīja uzlabot pašvaldības darbu, tajā skaitā, reorganizēt pašvaldības iestādes. Tika veikts darbs pie Kultūras un sporta iestāžu reorganizācijas, pilnveidots pašvaldības administrācijas darbs, astoņu nodaļu vietā izveidojot trīs. Pārmaiņas skāra ne tikai minētās kultūras un sporta iestādes, bet arī pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” un pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” vadību un vadības darba organizāciju.

Kā solīja domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, darbs pie labām pārmaiņām ar to nebeidzās: šobrīd plānots uzlabot darbu ar jauniešiem, pilnveidot tūrisma informācijas centra pakalpojumus, izmantojot tos resursus, kas pašvaldībā daudzus gadus nav izmantoti. Piemēram, 2014. gadā Saulkrastu pašvaldība iegādājusies īpašumu Smilšu ielā 7 – bijušo viesnīcu Baltic Inn, kopumā ieguldot vairāk nekā 500000 EUR, bet kopš tā laika minētās telpas bijušas, faktiski pamestas, ziemā nekurinātas, kas telpu tehnisko stāvokli nopietni pasliktinājis. Tādēļ novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica vērsās domē ar iesniegumu, lūdzot domei lemt par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7 turpmāku izmantošanu.

Savukārt Jauniešu mājas vadītāja Ingūna Feldmane izteikusi ierosinājumu izskatīt Jauniešu mājas un Sporta centra apvienošanas iespējas, jo Jauniešu māja ar savu darbību ne tikai nodrošina bērnu un jauniešu neformālu izglītošanu, bet arī veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kas lielā mērā saskan arī ar Sporta centra darbības mērķiem, kā arī tas ļautu efektīvi izmantot abu iestāžu resursus.

Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, par savu īpašumu rūpēties kā krietnam un rūpīgam saimniekam pienākas.

Ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, lai 2014. gadā iegādāto ēku varētu lietderīgi izmantot un apsaimniekot, šodien, 27. maijā, Saulkrastu novada domes deputāti kārtējā domes sēdē pieņēma lēmumu ēku Smilšu ielā 7 un blakus esošo pamesto sporta laukumu, Noliktavas ielā 10, uz divdesmit gadiem nodot lietošanā Saulkrastu sporta centram.

Lēmums ēku nodot sporta centram, kuram tiks pievienota arī Jauniešu māja, pavērs arī lielākas iespējas rast risinājumu jau sen aktuālajam jautājumam par Saulkrastu novada bibliotēkas paplašināšanu, kā arī, dos iespēju daudz pilnvērtīgāk izmantot sporta halles telpas nometņu organizēšanai. Kā norāda bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare: “Bibliotēkai nepieciešams lifts, sava ieeja un izeja no ēkas. Ir jārada apstākļi, lai bibliotēkas apmeklētājiem nebūtu jāiet cauri kafejnīcai, garām tualetēm un pārtikas noliktavai. Bibliotēkas infrastruktūras pilnveidošanā nepieciešama sanitārā telpa, kas ir vitāli vajadzīga pieaugošās bibliotēkas apmeklētības apstākļos.”

Saulkrastu novada domes izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns uzsver, ka: “Iepriekšējie īpašnieki ēku ekspluatācijā nodeva kā sporta un atpūtas kompleksu, būtībā, ēka jau sākotnēji projektēta šāda veida aktivitātēm. Sešus gadus ēka netika izmantota, pie šī deputātu pieņemtā lēmuma mums ir nepieciešams tikai kosmētiskais remonts, līdz ar to, lai jaunais centrs varētu uzsākt savu darbību, pašvaldības līdzekļi būtu jāiegulda daudz mazāk. Izvēloties ēku izmantot citiem mērķiem, tas prasītu milzīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus, bet, kā zināms, Valsts šobrīd nepiešķir aizdevumus, tāpēc pašvaldībai attīstība jāplāno sava budžeta ietvaros, kas diemžēl nav pietiekams, lai veiktu lielus ieguldījumus jaunā infrastruktūrā. Manā skatījumā deputātu lēmums bija pareizs, jo tas ļauj veiksmīgāk turpināt uzsākto Saulkrastu novada pašvaldības reorganizācijas norisi.”

Līdz ar Jauniešu mājas un sporta centra apvienošanu, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja Normunda Līča iesniegumu, dome nolēma izveidot “Komunikācijas un tūrisma nodaļu”. Šāda lēmuma mērķis ir panākt vienotu un efektīvu pašvaldības publiskās komunikācijas īstenošanu, tūristu piesaisti, nodrošinot plašāku sabiedrības informēšanu par notikumiem pašvaldībā, sniedzot iedzīvotājiem un pilsētas viesiem daudzpusīgu informāciju, tajā skaitā, Saulkrastu kā kūrortpilsētas tēla veidošanu un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs. Izveidotā nodaļa spēs efektīvāk paveikt kopējos darbus un veicināt sadarbību starp pārējām iestādēm un nodaļām, kā arī veikt savstarpēju aizvietošanu darbinieku prombūtnē.

Izglītības reformas ietvaros tiks izveidota jauna, spēcīga vidusskola ar kvalitatīvu un laikmetīgu izglītības piedāvājumu, meklējot iespēju piesaistīt augsti kvalificētus pedagogus, lai piedāvātu labāko izglītības pakalpojumu mūsu audzēkņiem.

Lai īstenotu mērķi par vienotu un konkurētspējīgu vispārizglītojošu vidusskolu novadā sākot ar 2021. gada 1. septembri, izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne aicināja deputātus jau šobrīd pieņemt lēmumu par 10. klases izveidi.

Ņemot vērā izglītības darba speciālistes ieteikumus, Saulkrastu novada deputāti lēma, ka no 2020/2021. mācību gada 10. klase tiks veidota Saulkrastu vidusskolā.

Deputāti uzdeva Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas direktoriem sadarbībā ar izglītības darba speciālisti Ramonu Urtāni organizēt tikšanos 9. klases skolēniem un viņu vecākiem ar domes priekšsēdētāju Normundu Līci līdz 2020. gada 5. jūnijam, lai skaidrotu pieņemto domes lēmumu un Saulkrastu vidusskolas izglītības programmu piedāvājumu.