Paziņojums par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projektu publisko apspriešanu.

Ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 14. septembra lēmumu Nr. 99 “Par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam projekta un Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) un Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma) projektu publiskā apspriešana no 2021. gada 22. septembra līdz 20. oktobrim.

Lai mērķtiecīgi varētu organizēt pašvaldības darbu, izstrādāta jaunā Saulkrastu novada Stratēģija – ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, un Programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums turpmākajiem 7 gadiem pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanai.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom platformā, š.g. 14.oktobrī, plkst. 17.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Zoom aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 16:50. Saite, lai piedalītos sanāksmē: https://saite.lv/efwOi

Ja nav iespējams pieslēgties Zoom sanāksmei patstāvīgi, tad tiek piedāvāta iespēja piedalīties Zoom sanāksmē, atnākot uz Saulkrastu novada domes zāli vai Lojas kultūras namu.

Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas un Programmas projektu papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 20. oktobrim (ieskaitot) Saulkrastu novada pašvaldībā, Raiņa ielā 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads (ievietojot pastkastītē pie ieejas durvīm), Pašvaldības ēkā Sējas pagasta “Jēņos”, Saulkrastu novads līdz plkst. 17:00 vai elektroniski [email protected] (līdz 20. oktobra plkst. 23:59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese, kontaktpersona un telefons.

Iepazīties ar Stratēģiju un Programmu, iesniegt priekšlikumus var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija atverot saites:

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Zaķe (t. 26100933, [email protected]), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Ar Stratēģijas un Programmas projektu materiāliem var iepazīties Saulkrastu novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Raiņa 8, Saulkrasti un Pašvaldības ēkā Sējas pagasta “Jēņos”, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv.

PIELIKUMI: