Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 16. aprīļa līdz 2018. gada 16. maijam. Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 301 896,57 EUR.

Konkurss izsludināts šādām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētām rīcībām:

Rīcības Nr.

EJZF1

Rīcības nosaukums

Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Mērķis

Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums

125 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

50%

Inovatīvs projekts – 70%

Projekts, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību, – 80%

Kopprojekts – 80%

Rīcības Nr.

EJZF2

Rīcības nosaukums

Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Mērķis

Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums

176 896,57 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem

100 000 EUR būvniecības projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte

50%

Inovatīvs projekts – 70%

Projekts, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību, – 80%

Kopprojekts – 80%

Kultūras pieminekļu objektu atjaunošanas gadījumā (projektam nav peļņas gūšanas nolūka) – 90%

Komersantam, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, – 30%

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. b) pārējiem projektiem īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”, Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163. Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts [email protected]

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.sernikon.lv. Papildu informācija ir pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi [email protected]