Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no š.g. 3.marta līdz 3.aprīlim.

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 150 000.00 EUR – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 50 000.00 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 100000.00 EUR)

Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām:

Rīcības Nr. ELFLA3
Rīcības nosaukums: Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana
Mērķis: Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 50000.00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 27500 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %
Rīcības Nr. EJZF3
Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība
Mērķis: Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras pilnveidošanu un attīstību
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 100000.00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 55 000 EUR pašvaldības iesniegtam projektam

50 000 EUR pārējiem pretendentiem

Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”

Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, [email protected]

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi [email protected].