Tapusi 5 minūšu gara īsfilma par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu. Tajā skaidrota ekosistēmu pakalpojumu pieeja un tās loma ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā teritoriju plānošanas procesā. Filma pieejama latviešu valodā, ar angļu valodas subtitriem un papildināta ar saistošām video grafikām.

 

Filma atspoguļo dabas sniegtos labumus un priekšrocības, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus, taču kas bieži mums ikdienā paliek nepamanīti. Ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanas, plūdu regulēšanas funkciju, kā arī, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.

 

Filmas latviskā versija https://youtu.be/7dyW1Jr-rZE

 

Filmas versija ar angļu valodas subtitriem https://youtu.be/cLbO236dw_Q

 

Filma tapusi „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros.

 

Filma tapusi ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta LIFE13 ENV/LV/000839 „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/ LIFE EcosystemServices) ietvaros. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība “Baltijas krasti” un Saulkrastu novada dome.

 

Filmas mērķis ir sasniegt dažāda vecuma mērķauditorijas un parādīt ekosistēmu būtisko lomu mūsu dzīvē, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas iespējas un nepieciešamību. Filmā skaidrots, kā ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana var sniegt vērtīgu informāciju teritoriju plānotājiem un citiem, kas vēlas prognozēt teritoriju nākotnes attīstības variantus.

 

Šī filmā apskatītā pieeja Latvijā ir jaunums, kas var palīdzēt nākotnē dabas resursus izmantot daudz pārdomātāk un tālredzīgāk.

 

Filmu veidojusi pieredzējusī vides filmu kompānija „ELM MEDIA”, kas līdz šim uzņēmusi tādas filmas kā Purvu noslēpumi (2013), Pieci stāsti par dabu (2009), Dzīvība purvā (2008), Kurzemes krasta stāsti (2006), Engure. Jūras dāvātais ezers (2004), Zaļā pilsēta (2003), kā arī īsfilmu ciklu Latvijas daba (2013).

 

Līdz šim veidotās īsfilmas par ekosistēmu pakalpojumiem apskatāmas http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/filmas/

 

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.

Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.

Ekosistemu pakalpojumiEko sist garais