Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.08.2016. lēmumu, tiek atcelta 2016.gada 9.septembrī plkst. 12.00 paredzētā pašvaldības zemes īpašuma „Jaunbuši", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 001 1463, mutiskā izsole.