2015. gada nogalē Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu par Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepcijas 2016. – 2021. gadam izstrādi un darba grupas izveidi, kuras sastāvā ir domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis,  Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle,  Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš,  pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" direktore Sanita Tīberga,  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, kā arī minēto izglītības iestāžu vecāku padomes priekšsēdētāji.

 

Koncepcijas izstrādes mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt vienotu, kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu Saulkrastu novadā, efektīvi un koordinēti izmantojot cilvēku, materiālos, infrastruktūras un finanšu resursus. Par koncepcijas izstrādi noslēgts līgums ar SIA “Dynamic University”. Darba grupas un koncepcijas izstrādātāju pirmā tikšanās notika š.g. 3. februārī, kad detalizētāk tika apspriests izglītības jomā spēkā esošais valsts apstiprinātais normatīvais regulējums, koncepcijas saturs, plānotās pielietojamās metodes, nepieciešamās informācija un izstrādes laika grafiks. 9. februārī SIA “Dynamic University” pārstāvis Igors Grigorjevs tikās ar izglītības iestāžu vadītājiem un iepazinās ar skolu infrastruktūru.

 

Nākamā tikšanās plānota 16. februārī 15.30 – 17.00 Saulkrastu novada domē par tēmu “Novada izglītības sistēmas virsmērķis un kvalitātes indikatori”. Šoreiz uz diskusiju ir aicināti izglītības iestāžu vadītāji, ieinteresētie novada pedagogi un skolu padomju vadītāji.

 

Pirms tikšanās I. Grigorjevs uzsver :”Mums katram klasē vai grupā ir bērniem sasniedzamie izglītības mērķi. Mūsu pirmsskolu un skolu kolektīviem ir kopīgi sasniedzamie izglītības mērķi. Valsts izglītības attīstības vadlīnijās ir noteikts izglītības virsmērķis līdz 2020. gadam. Vai mums ir nepieciešams vienojošs Saulkrastu novada izglītības virsmērķis? Ja tāds nepieciešams, kādam jābūt šim virsmērķim? Kādi būtu indikatori, kas ļautu saprast, cik lielā mērā tuvojamies novada izglītības virsmērķim? Šoreiz mēs nerunāsim par atsevišķu izglītības iestāžu mērķiem, darba kvalitāti un darba kvalitātes rādītājiem. Raudzīsimies uz kopīgo, ne atsevišķo. Darbīgajā Saulkrastu novada izglītības darbinieku pēcpusdienā centīsimies rast pirmās atbildes uz šiem jautājumiem.”

 

Priekšlikumus, ieteikumus un jautājumus lūdzu sūtīt e-pastu I. Grigorjevam [email protected]