Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvās padome aicina Saulkrastu uzņēmējus uz pirmssezonas tikšanos pirmdien, 23. martā 17.30 Saulkrastu novada domē, kurā informāciju par šī gada aktualitātēm un sadarbības iespējām sniegs pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktore Judīte Krūmiņa, direktores vietniece sporta jautājumos Signe Sinkeviča un domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane.

Februāra mēneša Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvās padomes sapulcē uzņēmēji apmainījās ar informāciju par veikto uzņēmējdarbību, dalījās ar plānoto šajā gadā, apmainījās ar viedokļiem par informatīvā materiāla sagatavošanu, atbalstot tieši Saulkrastu novada uzņēmējus, reklamējot šeit esošos uzņēmumus un atbalstot pārbaudīta, kvalitatīva un atpazīstama pakalpojuma saņemšanu. Vairākus klātesošos interesēja sadarbības iespējas un noteikumi, kā arī līdzdalība novada tēla veidošanā, pašvaldības rīkotajos kultūras un sporta pasākumos. Turpinājās diskusijas par kopīgu projektu īstenošanu sadarbībā ar Domes struktūrvienībām ar mērķi veicināt novada sociāli ekonomisko attīstību. Tāpat tika lemts par nepieciešamību uzaicināt uz tikšanos vietējo jauniešu pārstāvjus, lai diskutētu par iespēju iesaistīties kopīgos projektos, veicinot jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbības attīstību.

 

Tuvāka informācija: Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Valdis Baltiņš (e-pasts: [email protected]) un Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas vadītājs Normunds Līcis (e-pasts: [email protected]).