Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Infrastruktūra

  Dainis Magons

  05.07.2019

  Kāpēc Baltijas ielā jau nedēļu nedeg apgaismojums?

  Paldies par informāciju ! Vieta ir apsekota un ir konstatēts elektrolīnijas bojājums. Plānots, ka remontdarbi tiks veikti līdz jūlija beigām.

 • Pašvaldības darbība

  Sandra

  28.06.2019

  Labdien.
  Vai Saulkrastu novada dome nodrošina kārtību pludmalē pretī Saules tiltiņam? Situācija sekojoša, nāk Saulkrastu ģimenīte ar trijiem bērniem un trijiem maziem sunīšiem uz pludmali, sunīši nokārtojas pludmalē uz aicinājumu sakopt nereaģē.
  Vai Saulkrastu novada dome, lūdzu kādreiz sakārtos taku, kas ved uz Saules tiltiņu. Lūdzu nerakstiet, ka tas atrodas pribātīpašumā, jo kā, tad jūs varējāt privātīpāšumā izvietot informācijas zīmes? Cilvēki iet un šusminās par to, ka paliek bīstami.
  Vai neesat domājuši par vienvirziena kustību Murjāņu, Liepu un Jaunajā ielā? Kājāmgājēju drošiba tiek apdraudēta Murjāņu ielā. Cilvēkiem jāiet pa braucamo daļu un nemitīgi jāpārkāpj satiksmes noteikumi, jo vienā ielas pusē tiek novietoti auto un pa to ielas malu vaairs nav iespējams iet.
  Kāda lietderība ir novērošanas kamerām, kuras tika izvietotas, lai novērotu konteinerus, konteineru vaira nav, atkritumu urnu arī nav, bet tajās vietās tiek piegružots. Ko viņas tagad novēro?

  Saulkrastu pašvaldības policija strādā, lai tiktu nodrošināta kārtība arī pludmalē, tajā skaitā pie Saules tiltiņa. Taka pie tiltiņa tiks apsekota. Jautājums par vienvirziena kustību minētajās ielās pašlaik nav aktualizēts, bet paldies par ieteikumu. Lūgums precizēt, kurās vietās nav konteineri, bet atrodas novērošanas kameras.

 • Infrastruktūra

  Jānis

  21.06.2019

  Labdien!
  Man gar īpašuma robežu iet pašvaldības grāvis. Tā kā pašvaldības ceļš ir šaurs, tad gribētu grāvī ielikt pāris metrus caurteku un uzbērt virsū šķembas, lai izveidotu pie sava žoga auto novietni, savādāk nav kur likt mašīnu un katru dienu jau pagalmā iekšā nebrauksi.
  Vai man šī darbība ir jāsaskaņo ar pašvaldību vai es vienkārši varu izsaukt traktoru un visu izdarīt. Kaimiņš teica, ka nekādu atļauju nevajagot, jo visi vienmēr liek paši un domei gar to neesot interese. Ja tomēr es jau to būšu izdarījis bez domes atļaujas, tad kāds sods man par to pienāktos un neliktu rakt laukā? Un cik resnu caurteku jāliek, lai nesērē ciet? Paldies!

  Lai novērtētu Jūsu ieceri, lūdzam Saulkrastu būvvaldē iesniegt atbilstoši “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem” un “Autoceļu un ielu būvnoteikumiem” noformētu paskaidrojuma rakstu ar grafisko pielikumu, kurā iespējams konkrēti saprast, cik garu grāvja posmu paredzēts iebūvēt caurtekā, cik resnu caurteku paredzēts uzstādīt, kā būve iespaidos ielas funkciju. Pirms iesniegšanas būvvaldē, jāsaņem saskaņojums no ielas īpašnieka – parasti pašvaldības.

  Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvniecības ieceres dokumentācijas, akceptētas apliecinājuma kartes vai akceptēta paskaidrojuma raksta, bez būvatļaujas vai pirms tam, kad izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.

  Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 • Infrastruktūra

  Dora

  21.06.2019

  Tikko uzzinājām, ka maksa par asenizācijas pakalpojumu (atejas bedres izvešana) no EUR 35.00 pacelta uz EUR 50.00, tas nozīmē, ka gadā vidēji šī pakalpojuma kopsumma mūsu mājsaimniecībai no EUR 350.00 palielinās uz EUR 500.00. Starpība ir ļoti liela. Pakalpojuma sniedzējs atsaucas uz Saulkrastu komunālservisu, kurš ir pacēlis cenas satura utilizēšanai attīrīšanas iekārtās.
  1) Kāpēc summa ir tik nesamērīgi un strauji palielinājusies (vairāk par 50%)?
  2) Vai tas ir mēģinājums iedzīvotājus piespiest pieslēgties pilsētas kanalizācijas sistēmai? Mūsu mājas gadījumā tas nav iespējams. Gar mūsu īpašumu neiet pilsētas kanalizācijas vads.

  SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka decentralizēto sadzīves notekūdeņu nodošanas maksa notekūdeņu attīrīšanas ierīcēs (NAI) ir tikai viena no izmaksu komponentēm asenizācijas pakalpojuma gala cenā.

  SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2019.gadā pārskatīja faktiskās izmaksas decentralizēto sadzīves notekūdeņu pieņemšanai un attīrīšanai NAI, kā rezultātā 1 kub.m. decentralizēto sadzīves notekūdeņu pieņemšanas cena NAI tika palielināta par 43 %.

  Galvenais iemesls sadārdzinājumam – decentralizēto notekūdeņu krājtvertnēs esošie sadzīves notekūdeņi ievērojami (atsevišķi parametri vairāk kā 30 reizes) pārsniedz centralizētiem notekūdeņiem pieļaujamās piesārņojuma normas. Līdz ar to, lai attīrītu šādus notekūdeņus, nepieciešami papildus resursi, kā arī tas rada papildus risku NAI darbībai, kā arī to dēļ pastāv iespēja maksāt lielāku dabas resursu nodokli. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir atbildīgs par saņemto notekūdeņu attīrīšanu, nodrošinot dabā novadāmā, attīrītā ūdens kvalitātes rādītājus, tādejādi nenodarot dabai kaitējumu, ņemot vērā arī faktu, ka NAI atrodas blakus Aģes upei un Rīgas jūras līcim.

  Attiecībā uz pakalpojuma gala cenas noteikšanu klientam – tas ir katra asenizācijas pakalpojuma sniedzēja ziņā, bet, gala cenu noteikti ietekmē ne tikai decentralizēto sadzīves notekūdeņu pieņemšanas cena NAI, bet arī transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas, degvielas cena, darbinieku atalgojums u.c. izmaksas.

  Nezinot detalizētu informāciju par jautājuma uzdevēja decentralizēto notekūdeņu sistēmu, grūti komentēt gada kopējās izmaksas konkrētajā īpašumā, kā arī nevaram atbildēt, vai tiešām šo īpašumu nav un nebūs iespējams tuvākajā laikā pieslēgt pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

  Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim ir jānodrošina savu sistēmu atbilstību šo noteikumu prasībām. Detalizētāk ar noteikumiem var iepazīties šeit https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu.

  MK noteikumi Nr.384 pieļauj 3 veida tvertnes:

  1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī. Šajā gadījumā sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina, ka tam ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti, iekārtas ekspluatācija notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, iekārtā esošās dūņas ir aktīvas, nav tādu apstākļu, kas pasliktinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un izplūstošo notekūdeņu sastāvu; kā arī reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) tiek veikta tehniskā apkope, ko veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē.

  2) septiķi. Šajā gadījumā sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, niedru laukiem.

  3) notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. Šajā gadījumā sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē.

  Ja decentralizētā kanalizācijas sistēma nav atbilstoša normatīviem un attiecīgo nekustamo īpašumu nav un nebūs iespējams pieslēgt pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, īpašnieks, iepazīstoties ar kādu no iespējamiem risinājumiem, var izvēlēties to sistēmu, kuras ekspluatācijas izmaksas viņam būs vismazākās, bet, pirms tam pārliecinoties pie SIA “Saulkrastu komunālserviss” par nekustamā īpašuma pieslēgšanās iespējām pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

   

   

 • Pasākumi

  Cits

  19.06.2019

  Vai šogad Saulkrastu svētku laikā notiks arī sporta pasākumi?

  Šogad Saulkrastu svētku laikā 6.jūlijā no plkst.10.00 Saules laukumā un Jūras parkā notiks konkurss „Stiprākā Latvijas pilsēta”, pludmales volejbols un SUP sacensības.  

 • Infrastruktūra

  Anna

  17.06.2019

  Labdien. pagājušajā vasarā uzdevu jautājumu, kad Pabažu pusē arī būs rotaļu laukumiņš, atbilde, ka šinī vasarā tikšot uzbūvēts. Jautājums kad tas varētu notikt un kur viņš atradīsies?

  Diemžēl šogad bērnu rotaļu laukumiņš Pabažos netiks būvēts. 

 • Pasākumi

  interesants

  11.06.2019

  Sveiki, vēlētos uzzināt vai Saulkrastu svētku ietvaros pasākumi notiks estrādē?

  Šogad Saulkrastu svētki estrādē nav plānoti. Info par svētku norisi ir pieejama “Saulkrastu Domes Ziņas” jūnija izdevumā ŠEIT.

 • Infrastruktūra

  indulis

  11.06.2019

  Kāpēc ar Domes svētību tika aizvākti šķirojamo atkritumu savākšanas konteineri Akmeņu un Lapu ielas krustojumā.Tas vairos piesārņojumu šajā vietā un vispār.

  Ņemot vērā to, ka šajā vietā veidojās atkritumu izgāztuve, tika pieņemts lēmums šķiroto atkritumu konteinerus noņemt. Iedzīvotājiem ir iespēja noslēgt ar SIA “ZAAO” līgumu par individuāli dalīto atkritumu konteineru uzstādīšanu īpašumā. Uzņēmums piedāvā 240 litru ietilpības konteineru uzstādīšanu vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma nodalīšanai no sadzīves atkritumiem. Privātpersonām šis pakalpojums ir pieejams bez maksas. Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klientam, kuram ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma noslēgšanu par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu var zvanot pa tālr. 29221847, rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv 

 • Cits

  Es

  10.06.2019

  Labdien! Nav nekādas izmaiņas uz Akmens ielas pie kafe Saltwater. Tur ir stāvlaukums, bet kāpēc novieto auto uz ielas, kur grūti izmainīties. Varbūt ir iespēja uzstādīt aizlieguma zīmi ?

  Šobrīd uzstādīt ceļa zīmi “Apstāties aizliegts” šajā vietā nav plānots.

 • Infrastruktūra

  Es

  04.06.2019

  Kad Jūs beidzot turēsiet solījumus un sāksiet atjaunot Saulkrastu estrādi. Jau pagājuši 2 gadi kad tas tikka solīts.

  Projekts paredz, ka Saulkrastu estrādes renovācijai jābūt pabeigtai 2020.g. nogalē. Uz doto brīdi notiek projekta dokumentu saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām. Tam sekos iepirkuma procedūra, taču aktīvākie būvdarbi norisināsies 2020. gadā.