Labdien! Vai ir kádi normatìvie regulejośie akti par troksni privatmáju rajoná? Lìdz cikiem, kádá veidá utt. Dzìvoju blakus bijuśai viesnìcai Marwe, Suny dune hotel. Kas tagad tur bùs nav ne jausmas, bet katru vakaru lìdz nakts viduu skaļi celtniecìbas darbi, skaļa mùzika un kompanijas pie galda,vai strádnieki vai saimnieki..bet mùsu mazie bèrni aizmigt nevar .