Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) izsludina NVO iniciatīvu konkursu „Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA”.

NVO iniciatīvu konkursa mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Rīgas plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.

Finansējumu var saņemt aktivitātēm sekojošās tematisku jomu prioritātēs:

  • informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes;
  • pasākumi, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma grupās;
  • pasākumi, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
  • veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
  • sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
  • organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.

 

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas pēc to izsludināšanas LKIF un eLPA mājas lapās. Pilns projekta pieteikums vienā eksemplārā latviešu valodā drukas formātā ir jāiesniedz (pirms tam noteikti saskaņojot laiku ar Elitu Uzulēnu pa tālr. 26558082) līdz 2014. gada 25. jūlijam plkst. 16:00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013, vai pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 25. jūlijs), ar norādi NVO iniciatīvu konkursam „Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA” Otrs projekta pieteikuma eksemplārs (ar ieskenētiem pielikumiem) jāsūta elektroniski uz e-pastu: [email protected]

Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāku informāciju  var iegūt  LKIF mājas lapā:  www.iniciativa.lv  sadaļā „Projektu iesniedzējiem”.