Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

 

  • zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0489 ha, nosacītā cena – EUR 4 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 400,00;
  • zemes īpašumu Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1428, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,056 ha, nosacītā cena – EUR 5000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 500,00;
  • zemes īpašumu Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2649, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0624 ha, nosacītā cena – EUR 6000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 600,00.

Objektu izsoles notiks 2017.gada 19.maijā plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 19.maija plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.