Es piedāvāju fi nan siālu palīdzību ikvienam, kam ir labs raksturs