Jums nav jāuztraucas par ne pie cie ša mību pēc nau das, lai uzlabotu savu biz ne su. Es esmu hi po tē ku bro ker is un pie dā vā ju jums fi nan šu pa kal po ju mus, kā arī tos, kas pie dā vā ļoti pie ņe ma mas pro cen tu lik mes. Sa zi nie ties ar mani, un jūs bū sit pi lnī bā ap mie ri nāts. Pal dies par sapratni un ar prieku lasīšu vēlreiz. Ar cieņu.
[email protected]