Jums, kam ne pie cie ša ma nau da ak tivi tāšu at jau no šanai, vairs nav jāuz trau cas. Es es mu hi po tēku bro ke ris un snie dzu jums fi nan šu pa kal po ju mus, kā arī tos, kuriem ir ļoti pie ņe ma ma pro cen tu lik me. Sazinieties ar mani, un jūs bū sit pil n ībā ap mie ri nāts.
Pa ldies par sa pra tni, un es lab prāt to vē lreiz iz la sīšu.
Ar cie ņu.