Kavalificèts elektrotehniķis, elektrotehnisko problèmu risinajumi, instalàcijas