– Jūs me klē jat nau das aiz de v u mu sa va pro je kta rea lizē ša nai
– Jūsu ban kas ir no rai dīj u šas jūs
– Lai dzēstu pa rā dus, sa ma ksā tu rē ķi nus vai iz vei dotu pro je ktu, jums ir ne pie cie šams aiz de vums
Es es mu Sanita Meire, ak cio nāre un fi nan šu ope ra tore.
Mana aizdevuma piešķiršanas spēja ir no 5000 līdz 5 000 000 sterliņu mārciņu ar saprātīgu likmi 2%, ļoti vien kā rši un bez grū tī bām.
Es arī veicu ie gul dī ju mus starp visa veida pri vāt per so nām.
Sa dar bī bā ar ban ku par tne riem visā Eir opas Sa vie nībā ban ka pie dā vā mūsu kre dīt pie dā vā ju mus da rī ju ma dro šī bai jeb ku rai per so nai.
[email protected]