Es esmu Pikē Severinne, akcionārs un fi nan šu operators.
Mana aiz de vu ma piešķiršanas spēja ir no 5000 līdz 5 000 000 eiro ar saprātīgu likmi 2%, ļoti vienkāršiem un bez problēmām.
Es arī veicu iegul dī ju mus starp visu veidu in di vī diem.
Sadarbībā ar ban ku partneriem visā Ei ro pas Savienībā Ban ka pie dā vā mūsu kre dīt pie dā vā ju mus da rī ju ma drošībai jebkurai personai.
Ja jūs inte resē, sazinieties ar mani
[email protected]