"Saulkrastu kultūras un sporta centrs" meklē radošu un enerģisku:

DIREKTORU/-I

Galvenie amata pienākumi:

– plānot un vadīt aģentūras darbu, noteikt aģentūras darbības virzienus un darbības prioritātes, izstrādāt aģentūras stratēģiskās plānošanas dokumentus, iekšējos normatīvos aktus u.c. dokumentus;
– izveidot kultūras un sporta pasākumu piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām kultūras, mākslas, tautas jaunrades, novadpētniecības un sporta jomās, un nodrošināt to īstenošanu;
– nodrošināt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumu sagatavošanu un norisi, finansējuma piesaisti kultūras, mākslas, novadpētniecības, mūžizglītības un sporta jomās;
– izstrādāt un īstenot novada kultūras un sporta pasākumu koncepciju;
– vadīt aģentūras budžeta un saimniecisko darbību, izstrādāt aģentūras budžeta projektu, kontrolēt un nodrošināt lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, t.sk. izvērtēt fizisko un juridisko personu līdzfinansējuma pieprasījumus atbilstoši kultūras un sporta jomās atbalstāmajiem mērķiem un noteiktajām prioritātēm;
– slēgt saimnieciskos, iepirkuma, darba līgumus u.c. līgumus aģentūras darbības nodrošināšanai;
– nodrošināt aģentūrai nodotā pašvaldības īpašuma efektīvu izmantošanu, saglabāšanu, modernizāciju un apsaimniekošanu;
– nodrošināt sabiedrības informētību par norisēm kultūras, mākslas, novadpētniecības, jaunatnes un sporta jomām un aktualitātēm aģentūras darbībā;
– nodrošināt Publisko aģentūru likuma, Publisko iepirkumu likuma, Autortiesību likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma, likuma “Likums par budžetu un finan šu vadību” u.c. normatīvo aktu prasību ievērošanu;
– pārstāvēt aģentūru pašvaldības un valsts iestādēs, sabiedriskajās organizācijās un tiesās.

Prasības pretendentiem:

– augstākā izglītība kultūras vai sporta vadībā, kultūras vai sporta menedžmentā, šīm jomām radniecīgā specialitātē;
– zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, budžeta jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
– pieredze vadošā amatā ar kultūras vai sporta jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze;
– zināšanas un izpratne par kultūras un sporta jomas procesiem;
– pieredze budžeta plānošanā, projektu ieviešanā, publiskā iepirkuma organizēšanā;
– teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
– prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
– analītiskā un sistēmiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
– datorprasmes lietotāja līmenī;
– valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Piedāvājam:
– izaicinājumiem bagātu darba ikdienu;
– pieredzējušu un profesionālu kolektīvu;
– atalgojumu bruto 1396 eiro;
– kvalifikācijas celšanas kursus;
– atlīdzību par transporta izdevumiem;
– ikgadējo darba novērtējuma prēmiju.