Saulkrastu novada dome nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā,,Ķīšupes mežs”, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.80130040179, cirsmu, kopšanas cirte 5,89 ha platībā. Izcērtamais apjoms – 328,95 m3:

  1. meža kvartāls, 1–6 nogabals, kadastra apz.80130040179;
  2. meža kvartāls, 1–3 nogabals, kadastra apz. 80130041007;
  3. meža kvartāls, 1–2 nogabals, kadastra apz. 80130041008;
  4. meža kvartāls, 1–2 nogabals, kadastra apz. 80130041009.

Cirsmas nosacītā cena 14045, 00 euro (četrpadsmit tūkstoši četrdesmit pieci euro, 00 centi). Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas – 1404, 50 euro (viens tūkstotis četri simti četri euro, 50 centi) apmērā.

Cirsmas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 14.septembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.30.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 102. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2018. gada 14.septembra, plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.