Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu cirsmu Zvejnieku ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izcērtamās koksnes krāja 78.65 m3, nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 2263 euro (divi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro). Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas – 226,30 euro (divi simti divdesmit seši euro 30 centi) apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās cirsmas izsole notiks 2017. gada 17.novembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 17.novembra plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.