Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē, Akācijas ielā 4, Saulkrastos.

Kokmateriālu apjoms krautuvē: priedes papīrmalka 53,11 m3;tara (garums 3,1m) 19,69 m3;

zāģbaļķi (garums 4,1m) 37.21 m3; zāģbaļķi (garums 6,1m) 114.81 m3.Kokmateriāli izsolē tiek pārdoti kopā, nedalot tos pa sortimentiem.

Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 14396,00 euro (četrpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro, 00 centi). Norādītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosacītās cenas pieskaita pievienotās vērtības nodokli. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no kokmateriālu nosacītās cenas – 1439,60 euro (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi euro 60 centi) apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsole notiks 2018. gada 24. jūlijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 102. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā līdz 2018. gada 24. jūlija plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.