Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms 250,47 m3, kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 7283,21 EUR (septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs eiro, 21 cents), nodrošinājums – 10% apmērā no kokmateriālu nosacītās cenas – 728,32 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi eiro, 32 centi) apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsole notiks 2017. gada 20. oktobrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē, Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, līdz 2017. gada 20. oktobra plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazītiesŠEIT vai klātienē Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.