Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • neapbūvētu zemesgabalu Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 001 0188, platība 1155 m2, nosacītā cena – EUR 11000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1100,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Desmitā iela 22, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2706, platība 516 m2, nosacītā cena – EUR 2500,00, nodrošinājuma nauda – EUR 250,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Devītā iela 121, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, kadastra Nr.80330031937, kadastra apzīmējums Nr.80330031937, platība 682 m2, nosacītā cena – EUR 3500,00, nodrošinājuma nauda – EUR 350,00.

Izsoles notiks 2020. gada 18. septembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.00, 10.30, 11.00.

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 18. septembra plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Akācijas iela 2A, Desmitā iela 22, Devītā iela 121, un tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” numurā.”