Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu:

  • Devītā iela 85, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 629 m2, nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3400,00, nodrošinājuma nauda – EUR 340,00.

Objekta izsole notiks 2019.gada 13.septembrī plkst. 10.00, Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 100. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” ne vēlāk kā līdz 2019. gada 13.septembrī plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, kā arī Saulkrastu novada domē, 102.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.