Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Devītā iela 135, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2695, 656 m2 platībā, nosacītā cena – EUR 3600,00, nodrošinājuma nauda – EUR 360,00.

Izsole notiks 2020.gada 15.maijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst.11.00.

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.maija plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, informatīvais tālrunis 67142518.