Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 002 0494, 1894 m2 platībā, nosacītā cena – EUR 23000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 2300,00.

Izsole notiks 2020.gada 15.maijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst.10.00.

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.maija plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, informatīvais tālrunis 67142518.