Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 0781, ar platību 3118 m2, nosacītā cena – EUR 12 800,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1280,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3067, ar platību 2641 m2, nosacītā cena – EUR 12000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
  • neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3068, ar platību 2415 m2, nosacītā cena – EUR 12200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1220,00.

Objektu izsoles notiks 2017.gada 16.jūnijā plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 16.jūnija plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski šeit

Pļavas iela 17

Pļavas iela 19

Pļavas iela 21

un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.